เลขาธิการคุรุสภา

 

 

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 7209
โทรสาร : 0 2281 3901
อีเมล : watanaporn@ksp.or.th

รองเลขาธิการคุรุสภา

ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

 

 

รองเลขาธิการคุรุสภา

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0-2281-1845
โทรสาร : 0-2281-1845
อีเมล : burapatis@ksp.or.th

 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายศุภชัย ไชยสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านกฎหมาย

นายศุภชัย ไชยสิทธิ์

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ

นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 1856
โทรสาร : 0 2282 1856
อีเมล : vipa@ksp.or.th

นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 0048
โทรสาร : 0 2282 4862
อีเมล : kerdnavy@ksp.or.th

นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต

นักวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6168
โทรสาร : 0 2280 6226
อีเมล : pattharawajee@ksp.or.th

นางสาวสุดา ด้วงเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 4862
โทรสาร : 0 2282 4862
อีเมล : suda_duang@ksp.or.th

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

ดร.ราณี  จีนสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 3994
โทรสาร : 0 2280 3994
อีเมล : ranee@ksp.or.th

นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล

ผู้อำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6367
โทรสาร : 0 2280 6367
อีเมล : pattinee@ksp.or.th

นางรัตนา ศรีแปง

ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 3155
โทรสาร : 0 2280 0050
อีเมล : rattana@ksp.or.th

– ว่าง –

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 4339
โทรสาร : 0 2280 4339
อีเมล : @ksp.or.th

 

สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

ดร.สุญาดา  สุนทรศารทูล

ผู้อำนวยการสำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6779
โทรสาร : 0 2280 6779
อีเมล : suyada.su@ksp.or.th

นางสาวชณิตา ชัยปริญญา

นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 1727
โทรสาร : 0 2280 1727
อีเมล : chanita@ksp.or.th

นางเพียงใจ ขาวเหลือง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 0046
โทรสาร : 0 2280 1727
อีเมล : paengjai@ksp.or.th

สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 1856
โทรสาร : 0 2282 1856
อีเมล : vipa@ksp.or.th

– ว่าง –

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 1856
โทรสาร : 0 2282 1856
อีเมล : @ksp.or.th

 

นางสาวละเมียด สิทธกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 3153
โทรสาร : 0 2282 3153
อีเมล : lamiad.leab@ksp.or.th

นางมณฑา แสงชัน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน :
โทรสาร :
อีเมล : mon_sangchan@ksp.or.th

สำนักนโยบายและแผน

 

นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6617
โทรสาร : 0 2280 6617
อีเมล : varaporn@ksp.or.th

นายชานนท์ วรรณนะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6166
โทรสาร : 0 2280 6166
อีเมล : chanon@ksp.or.th

นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 8823
โทรสาร : 0 2282 8823
อีเมล : somboon@ksp.or.th

นางสาวณิชา มั่นนุช

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 27362
โทรสาร : 0 2280 2736
อีเมล : munnush_n@ksp.or.th

สำนักอำนวยการ

นางสาววราภรณ์ สายน้อย

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6617
โทรสาร : 0 2280 6617
อีเมล : varaporn@ksp.or.th

นางสาวจุฑารัตน์ ประพฤทธิกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน :0 2282 3158
โทรสาร : 0 2282 3158
อีเมล : jutharat_kul@ksp.or.th

นางนิรมล นาฏกระสูตร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6676
โทรสาร : 0 2280 6676
อีเมล : niramolnath@ksp.or.th

นางสุพัตรา พิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน :0 2280 3275
โทรสาร : 0 2282 5780
อีเมล : supatra.kjr@ksp.or.th

นางสาวนิลวรรณ โรงแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 2743
โทรสาร : 0 2281 9572
อีเมล : nin.r.saeng@ksp.or.th

นางภรณี สรสังวรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุมและประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน :0 2282 1309
โทรสาร : 0 2282 1309
อีเมล : poranee_ann@ksp.or.th

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.ราณี จีนสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 0049
โทรสาร : 0 2280 0049
อีเมล : ranee@ksp.or.th

นางสาวนิภาพร ผะอบทอง

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2280 6169
โทรสาร : 0 2280 6169
อีเมล : nipaporn@ksp.or.th

นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 2743
โทรสาร : 0 2281 9572
อีเมล :chunyuth@ksp.or.th

นายณรงค์ชัย อาจวิชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยบริการ

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2281 7955
โทรสาร :
อีเมล : narongchai@ksp.or.th

สถาบันคุรุพัฒนา

ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ

รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา

หน่วยตรวจสอบภายใน

-ว่าง-

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 4861
โทรสาร : 0 2282 4861
อีเมล : 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

นางธันยาดา เพชรนาค

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน

หมายเลขโทรศัพท์
ที่ทำงาน : 0 2282 4861
โทรสาร : –
อีเมล : ponjeab@ksp.or.th