แบบรายงานประวัติและผลงาน
เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
(ต้องการอ่านประกาศ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น กดที่นี่ )
 
ข้อมูลประวัติการรับราชการครู
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ : *
เลขประจำตัวประชาชน : *
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพครู เลขที่ : ออก ณ วันที่ * (รูปแบบวันที่ dd/mm/yyyy เช่น 29/06/2550)
คำนำหน้า :  ชื่อ :  นามสกุล :  *
ตำแหน่ง : *
วันเดือนปีเกิด :  * (รูปแบบวันที่ dd/mm/yyyy เช่น 29/06/2550)
วันที่เริ่มเป็นครู :  * (รูปแบบวันที่ dd/mm/yyyy เช่น 29/06/2550)
ประสบการณ์การสอน:   ปี *
วุฒิการศึกษา:   วิชาเอก/โท/สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา *
วุฒิการศึกษา:   วิชาเอก/โท/สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา:   วิชาเอก/โท/สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา:   วิชาเอก/โท/สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประวัติการทำงาน(เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ)
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน *
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน
วัน/เดือน/ปี   ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน
ประวัติการสอนของครูผู้สอน
เริ่มสอนครั้งแรก เมื่อวันที่   ในระดับชั้น สถานศึกษา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต *
จังหวัด:   สังกัด(ระดับกรมหรือเทียบเท่า) *
ปัจจุบันสอนระดับชั้น:   สถานศึกษา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์:   โทรศัพท์ โทรสาร *
ความรู้ความสามารถพิเศษ *
การพัฒนาวิชาชีพในรอบ ๕ ปี ( ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป้นสมาชิกองคืกรวิชาชีพ การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพ ฯ *
ผลงานตามข้อ ๔.๒.๒ ที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้
ชื่อผลงาน:  *
นำผลงานมายึดถือเป้นแบบอย่างได้อย่างไร ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักเรียนอย่างไร (บรรยาย จำนวนไม่เกิน ๗ บรรทัด) *
ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อ
บ้านเลขที่ :   หมู่ ตรอก/ซอย *
ถนน : *
ตำบล : *
รหัสไปรณีย์ : * โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
อีเมลล์ :
ข้อมูลสถานที่ทำงาน
สถานศึกษา/ที่ทำงาน :   *
เลขที่ :   หมู่ ตรอก/ซอย *
ถนน : *
ตำบล : *
รหัสไปรณีย์ : โทรศัพท์ โทรสาร *
 
  (หลังจากบันทึกแล้วจะมีปุ่มให้พิมพ์รายงาน)