ตรวจสอบสถานะ KSPBundit
 

ลำดับ upload รหัสรับรอง สถาบัน คณะ ปริญญา วันที่นำเข้า สถานะ
003987 0056 มหาวิทยาลัยราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 19/03/2555 ยืนยันแฟ้มข้อมูล
หมายเหตุ : ตรวจสอบไม่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา และปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับภาคฤดูร้อน สถาบันมีหนังสือยืนยันที่ มรธ.054/2555 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2555
รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ปริญญา สาขาวิชาเอก วันที่เข้าศึกษา วันที่สำเร็จ
การศึกษา
สภาอนุมัติ เฉพาะ
มาตรฐาน
ความรู้ (ส) /รวม
ปฏิบัติการ
สอน (ญ)
ฝึกสอนครั้งที่ 1 ฝึกสอนครั้งที่ 2 รูป
ภาพ
ชำระ
เงิน
พิมพ์
ใบ
อนุญาต
สถานะ
1
นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิชาชีพครู 23/03/2552 30/04/2554
(2 ปี 1 เดือน)
20/06/2554
ครั้งที่ 2
โรงเรียนเทคโนโลยีราชธานี
1/2552
จ.อุดรธานี
โรงเรียนเทคโนโลยีราชธานี
2/2552
จ.อุดรธานี
Y Y Y
ผ่าน
2
นายชาตรี ลักษณะดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิชาชีพครู 22/03/2553 10/03/2554
(0 ปี 11 เดือน)
24/03/2554
ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านสะพือใต้
1/2553
จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านสะพือใต้
2/2553
จ.อุบลราชธานี
Y Y Y
ผ่าน
3
นายสมเด็จ รื่นกลาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิชาชีพครู 23/03/2552 30/04/2554
(2 ปี 1 เดือน)
20/06/2554
ครั้งที่ 2
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
1/2552
จ.อุดรธานี
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
2/2552
จ.อุดรธานี
Y Y Y
ผ่าน
4
นางสาวมยุรี ราชโคตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิชาชีพครู 23/03/2552 30/04/2554
(2 ปี 1 เดือน)
20/06/2554
ครั้งที่ 2
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
1/2552
จ.อุดรธานี
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
2/2552
จ.อุดรธานี
Y Y Y
ผ่าน