ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คุณสมบัติของผู้ยื่นแบบคำขอฯ

คุณสมบัติ ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ข. ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุณในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

กรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นชาวต่างประเทศ
จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

คุณสมบัติ ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือวิชาชีพควบคุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรง นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5  แล้ว ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(2)  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางอินเตอร์เน็ต มีดังนี้

 

ข้อตกลงก่อนการกรอกข้อมูล

1. ข้อมูลทุกรายการจะต้องเป็นจริง ผู้ใช้ (ผู้ยื่นแบบคำขอ) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลทุกข้อ หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการตรวจสอบเอกสาร พบว่าท่านไม่ได้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือขาดคุณสมบัติอื่นตามที่ระบุไว้ ผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 137 และการยื่นแบบคำขอฯ นี้ ตลอดจนหนังสือรับรองสิทธิที่ท่านพิมพ์จากระบบนี้ เป็นอันยกเลิกทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ชื่อ – สกลุที่ใช้ในใบสมัครจะต้องเป็นชื่อ – สกุล ที่ตรงกันกับที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน
3. การกรอกข้อมูล ท่านจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนที่จะกดปุ่ม บันทึกและส่งข้อมูลใบสมัคร เพราะท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
4. หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ติดต่อ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โทร. 023 049 899 (Call Center)

ขั้นตอนการกรอกแบบคำขอฯ

1. ผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) กรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มอย่างครบถ้วน และแนบแฟ้มข้อมูลผ่านระบบที่จำเป็นต่อการตรวจสอบเบื้องต้น เช่น รูปถ่าย 1 นิ้ว รูปแบบ jpg , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาปริญญาทางการศึกษา, สำเนาประกาศนียบัติบัณฑิตวิชาชีพครู, สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) แล้วกดปุ่นส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ กรณีไม่พิมพ์ข้อมูลหรือแนบเอกสารที่จำเป็นในการตรวจสอบเบื้องต้น ระบบจะไม่ผ่านขั้นตอนถัดไป
2. เจ้าหน้าท่ะตรวจสอบรายการข้อมูลเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับข้อมูลในข้อที่ 1 ซึ่งในขั้นตอนนี้

* ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ระบบจะแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านและกลับไปที่ข้อ 1 เพื่อผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) แก้ไขข้อมูล หรือเพื่อเติมเอกสารแนบใหม่ในระบบ
* ถ้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) จะดำเนินการส่งเอกสารฉบับจริงต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนถัดไป

3. ผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) กดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินทางไปรษณีย์ ด้วยระบบ Pay at Post เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม 500 บาท แล้วนำแบบฟอร์มดังกล่าว ไปชำระเงินที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ จากนั้นส่งใบเสร็จรับเงินไปรษณีย์ Pay at Post จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการชำระเงิน รวมทั้งเอกสารตามที่ระบบแนบ File รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ไปให้เจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามที่อยู่ ซึ่งในระบบ จัดพิมพ์ไว้ให้แล้ว ท่านสามารถพิมพ์ออกมาปะหน้าซองจดหมาย เพื่อดำเนินการจัดส่ง หากข้อมูลไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนออกจากระบบ
เจ้าหน้าที่ จะทำการออนไลน์กับระบบไปรษณีย์ Pay at Post เพื่อดูข้อมูลการชำระเงินของท่านเป็นการยืนยันกับระบบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อมิให้ระบบตัดสิทธิการยื่นแบบคำขอของท่าน
กรณีต้องการชำระเงินที่คุรุสภาให้นำใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ได้จากขั้นตอนสุดท้ายในระบบของการยื่นแบบคำขอผ่านอินเตอร์เน็ต ไปยื่น ณ เคาน์เตอร์การเงิน กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง เวลา 15:30 น.
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแบบคำขอ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาและใบสำคัญการชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่ส่งไปให้ตามข้อ 3 ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสาร ผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) ต้องเปิดอ่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไปจากระบบ

* ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นให้ปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
* ถ้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป

5. ผู้ใช้ (ผู้ยื่นคำขอ) พิมพ์หนังสือรับรองสิทธิจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนำไปใช้สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเข้าสู่วิชาชีพ เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จนกว่าจะได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคณะกรรมการคุรุสภา

ข้อควรระวัง  การพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิจะพิมพ์ได้ฉบับจริง ไม่มีสำเนา และพิมพ์ได้หนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งฉบับเท่านั้น

การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารฉบับจริง
2. กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ระบบจะจ้างให้ทราบว่าท่านขาดเอกสารหลักฐานใด และจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
3. กรณีผ่านการตรวจสอบข้อมูล หลักฐานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งสถานะบุคคลซึ่งผ่านการพิจารณาให้ทราบ ซึ่งผู้ยื่นสามารถสั่งพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิ์จากระบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องดำเนินการ ภายใน  15 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากท่านยังมิได้ดำเนินการใด ๆ ระบบจะลบข้อมูลของท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบผลการยื่นแบบคำขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง

1. เปิดเว็บไซต์คุรุสภา http://www.ksp.or.th คลิกเบรนเนอร์ ระบบใบอนุญาต
2. ใช้เลขประจำตัวประชาชน ตรวจสอบผลการยื่นแบบคำขอฯ

 
 
คลิก ยื่นแบคำขอฯ