ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค้นหาข้อมูล
ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา  *
รหัสประจำตัวประชาชน :  - - - -  
หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) :   
หรือ ชื่อ นามสกุล(ไม่ต้องระบุคำหน้า) :  เช่น เจริญ ก้าวหน้า  
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :  ขอขึ้นทะเบียนอนุญาต
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต
ขอต่ออายุ ฯ