ครูไทย | Foreign Teachers  
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกรายการ
วันที่ดำเนินการ:  14-08-2563
ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา:  *
เลขประจำตัวประชาชน :  - - - -  *
คำชี้แจงสำหรับ ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. ต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ
2. กรณีต่ออายุใบอนุญาตฯ ล่าช้า ต้องเสียค่าดำเนินการเพิ่มเดือนละ 200 บาท ทั้งนี้ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนับเป็น 1 เดือน