ครูไทย | Foreign Teachers  
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกรายการ
วันที่ดำเนินการ:  15-09-2562
ประเภทวิชาชีพทางการศึกษา:  *
เลขประจำตัวประชาชน :  - - - -  *
คำชี้แจงสำหรับ ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. ต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ
2. กรณีต่ออายุใบอนุญาตฯ ล่าช้า ต้องเสียค่าดำเนินการเพิ่มเดือนละ 200 บาท ทั้งนี้ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนับเป็น 1 เดือน
3. กรณีต่ออายุใบอนุญาตฯ ล่าช้าเกิน 5 ปี ต้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหม่