ใบสมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561
เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย"
ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

***************************************************************
ตรวจสอบการลงทะเบียน สามารถค้นหาเพื่อพิมพ์ข้อมูลได้อย่างเดียว
กรุณาป้อนหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบถ้วนและถูกต้อง