KSP Selfservice

KSP Self-service

KSP Self-service

ขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ขอรับรางวัลต่างๆ ด้วยตนเองแบบออนไลน์

คลิกที่นี่

KSP School

KSP School

ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ  ขอต่ออายุฯ และขอรับรางวัล ผ่านสถานศึกษาแบบออนไลน์

คลิกที่นี่

KSP Bundit

KSP Bundit

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอขอรับรองปริญญาฯ และส่งรายชื่อผู้เข้าศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

คลิกที่นี่

สถาบันผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรอง

ค้นหารายชื่อสถาบันผลิตครู
ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

คลิกที่นี่

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตฯ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตฯ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คลิกที่นี่

ค้นหาข้อมูลผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา

ค้นหาข้อมูลผู้ได้รับรางวัลต่างๆ
ของคุรุสภา

คลิกที่นี่

ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม
ขึ้นทะเบียน ต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คลิกที่นี่

ข้อมูลการขอคืนเงิน

ตามประกาศ 7 มี.ค.62

ข้อมูลการขอคืนเงิน

ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯครูตามประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

คลิกที่นี่

ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

OIT

ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน

คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด