KSP Selfservice

KSP Self-service

KSP Self-service

ขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ขอรับรางวัลต่างๆ ด้วยตนเองแบบออนไลน์

คลิกที่นี่

KSP School

KSP School

ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ  ขอต่ออายุฯ และขอรับรางวัล ผ่านสถานศึกษาแบบออนไลน์

คลิกที่นี่

KSP Bundit

KSP Bundit

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอขอรับรองปริญญาฯ และส่งรายชื่อผู้เข้าศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

คลิกที่นี่

สถาบันผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรอง

สถาบันผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรอง

ค้นหารายชื่อสถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

คลิกที่นี่

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตฯ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตฯ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คลิกที่นี่

ค้นหาข้อมูลผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา

ค้นหาข้อมูลผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา

คลิกที่นี่

ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คลิกที่นี่

ข้อมูลการขอคืนเงิน

ตามประกาศ 7 มี.ค.62

ข้อมูลการขอคืนเงิน

ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯครูตามประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

คลิกที่นี่

ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

OIT

ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน

คลิกที่นี่

ข่าวสารจากเลขาธิการคุรุสภา

KSP Webinar 2021
ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มคลิก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด