ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ฯ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

ผู้ผ่านการฝึกอบรม ฯ สามารถพิมพ์ประกาศผลการฝึกอบรมหน้าที่มีรายชื่อของท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ในกรณีที่มีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดยไม่ต้องขอรับวุฒิบัตรผ่านการรับรองความรู้โดยการฝึกอบรมจากคุรุสภา