คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561

     ตามที่คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง

     บัดนี้ คณะทำงานคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดคลิปวิดีโอฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานชนะการประกวดคลิปวิดีโอฯ จำนวน 7 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 5 รางวัล และประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
ชื่อผลงาน “ทำ…โทษ” ของทีม สิเลอเด๊ะฟิล์ม


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
ชื่อผลงาน “รางวัลชมเชย” ของทีม Rooky Team


 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
ชื่อผลงาน “ทางเลือก” ของทีม ArtED

              

 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

ชื่อผลงาน “จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อ 7” ของทีม Ahh Production1

 

และชื่อผลงาน “จรรยาบรรณนำพา ศรัทธานำทางครู” ของทีม จรรยาบรรณนำพา ศรัทธานำทางครู


 

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

ชื่อผลงาน “CCTV” ของ นายสุรเดช คนสิน

 

และชื่อผลงาน “นายทะเบียน” ของ นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว

 

สามารถติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa