สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561
    1) ผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561
    2) ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
    3) ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2561
    4) ผู้ร่วมนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

2. การเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
    1) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Make code: Micro: bit วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (รุ่นที่ 1)
    2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Make code: Micro: bit วันที่ 26 สิงหาคม 2561 (รุ่นที่ 2)
    3) หลักสูตรเทคนิคการออกแบบและการสร้างงานกราฟฟิก Animation วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (รุ่นที่ 1)
    4) หลักสูตรเทคนิคการออกแบบและการสร้างงานกราฟฟิก Animation วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (รุ่นที่ 2)