คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562 

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่
          1) คณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2562   
          2) องค์กรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ
          3) หน่วยงานอื่นที่สนใจ ในการยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประกอบคุณงามความดี มาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นแบบอย่างทางสังคมได้ ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัด มีผลงานส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา หรือนอกวงการศึกษาก็ได้ เป็นบุคคล และหรือนิติบุคคลที่เมื่อประกาศยกย่องแล้วสังคมให้การยอมรับ ทั้งนี้ต้องยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติมาก่อน  

ผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายชื่อผู้มีคุณูปการฯ สามารถส่งรายชื่อบุคคล และหรือนิติบุคลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งรายชื่อด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e-mail : supriya@ksp.or.th คุรุสภาสภาจะประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ภายในเดือนธันวาคม 2561สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843


ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ประจำปี 2562