ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  มาตรการการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

ประกาศ_แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศ_แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2558

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การขอรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง