เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภากล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการปรับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู จาก 11 มาตรฐาน เป็นเชิงสมรรถนะ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู 2) ความรู้และศาสตร์การสอน 3) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ 4) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอ และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต่อไป

          ด้าน ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ กล่าวว่า สำหรับการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของหลักสูตร 5 ปี ขั้นตอนสุดท้ายจะมีการประเมินโดยระบบการประเมินที่ชัดเจน และเป็นระบบที่มีมาตรฐาน จะมีคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งการประเมินนั้นอาจจะคิดระบบขึ้นมาใหม่ หรือประเมินโดยสถาบันที่มีอยู่แล้ว ส่วนจะเป็นรูปแบบใดนั้นจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง