ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้    1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2561 จำนวน 58 แห่ง มีดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน)  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (60 คน)  5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน) 6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (180 คน)  8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (180 คน แบ่งเป็น โครงการสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 105 คน และนักศึกษานอกโครงการฯ จำนวน 75 คน)  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน)  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)  11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (180 คน)  12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (181 คน)  13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (186 คน)  14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)  15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (120 คน)  16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (180 คน)   17. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)  18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (150 คน)  19. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)  20. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (180 คน)  21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)   22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)  23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน)  24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)  25. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)  26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)  27. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)  28. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)  29. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน) 30. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)  31. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)  32. วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)  33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)  34. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) และ 35. วิทยาลัยสันตพล (180 คน) 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (120 คน)  37. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี (120 คน)  38. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)  39. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)  40. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน) 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน) 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสำเด็จเจ้าพระยา (150 คน)  43. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (120 คน)  44. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (60 คน)    45. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)  46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)  47. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)   48. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน) 49. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน) 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)  51. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)  52. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)  53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ (180 คน)   54. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)   55. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)   56. มหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ (120 คน)  57. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)  และ 58. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน) 

          สามารถสอบถามรายละเอียดการเปิดรับสมัคร และอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ