เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จัดทำประกาศว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับครูอาชีวศึกษาประเภทครูช่าง ที่ได้รับการยกเว้นที่ต้องไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นครูอาชีวศึกษาที่สอนประเภทสามัญ อาทิ สอนวิชาชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก็ต้องมายื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเดิม

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันที เนื่องจากยังติดขัดกฎระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่ง และเส้นทางการขึ้นสู่ตำแหน่ง

          ภายหลังจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจัดทำประกาศ และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แก้ไขกฎระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปัญหาการขาดแคนครูช่างก็จะหมดไป

          สำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกและแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จะยังใช้ระเบียบเดิมไปก่อน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอขอยกเว้นสาขาขาดแคลนบรรจุเป็นครูผู้ช่วยโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขาวิชา เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดำเนินการให้สอดคล้องกัน