คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2562 โดยผู้ยื่นแบบฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562   2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับเงินเดือนประจำ และมีระยะเวลาประกอบวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี กรณีเป็นผู้บริหารการศึกษา ต้องเคยเป็นครู หรือผู้บริหาร หรือศึกษานิเทศก์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ปี   3) เป็นครูหรือดำรงตำแหน่งอื่นเกี่ยวกับการให้การศึกษา จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (ไม่นับรวมเวลาราชการทวีคูณ) และ 4) มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู

          เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 1) แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ.1)  2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   4) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ 5) สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) หรือสำเนาสมุดประวัติการเป็นครู ตามหน่วยงานที่เคยสังกัดอยู่ทุกสังกัด

          ในกรณีประกอบอาชีพครูสังกัดส่วนราชการไม่ครบ 30 ปี และเคยทำการสอนโรงเรียนเอกชนจะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อำนวยการกองทะเบียน หรือศึกษาธิการจังหวัด แล้วแต่กรณี) ที่โรงเรียนเอกชนนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตั้งแต่เมื่อใด และจำหน่ายออกเมื่อใด

          สามารถยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ยื่นแบบคำขอฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ต้องแนบแบบขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (มอ. 2) และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามที่คุรุสภากำหนด

          กรณีที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2561 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ให้มีสิทธิยื่นคำขอในปีนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ขอรับได้เฉพาะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรเท่านั้น สำหรับกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

          ในแต่ละปีมีครูอาวุโสที่ได้รับความยากลำบาก สมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก แต่มูลนิธิฯสามารถให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง คุรุสภาขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนมูลนิธิได้ที่ บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี “มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059 – 0 – 24478 – 7 พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน ระบุชื่อ – ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มายังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร/โทรสาร 0 – 2280 – 4333

          สามารถดาว์นโหลดแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 4333 และ 0 2304 9899

 

Download ประกาศและแบบฟอร์มการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

     ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ประจำปี2562

     แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส (แบบ มอ.1)

     แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส (แบบ มอ.1(สังกัด สช.))

     แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.2)

     แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.2(สังกัด สช.))