เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดส่งข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาและรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่สถานศึกษาจ้างในตำแหน่งครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว ที่จะครบกำหนด 6 ปี และ 4 ปี ซึ่งประสงค์จะจ้างต่อ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด คือ อนุญาตขอได้ 3 ครั้ง ๆ ละ 2 ปี รวมเป็นเวลา 6 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ประกอบวิชาชีพครบตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตแล้วให้สามารถได้มาซึ่งความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภาเพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้มีมติให้มีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตามคำสั่ง คสช.ที่ 17/2560 ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้กำหนด และจะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หลังจากนั้นจะส่งรายชื่อและคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีทีมฝ่ายกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะกรรมการ