ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 25 แห่ง มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (60 คน)                          2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)   

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)                                4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)   

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)              6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)   

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)                      8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)  

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)                          10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี (120 คน)                      

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)               12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน) 

13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)        14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน) 

15. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)                                              16. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)  

17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)                                      18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)            

19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)                               20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 

21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)       22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน) 

23. วิทยาลัยสันตพล  (180 คน)                                               24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน) 

และ 25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)     

          ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ