เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ และการพิจาณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี มีอำนาจหน้าที่พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพต่อไป 

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการรับรองหลักสูตรของแต่ละสถาบันที่ผ่านมานั้น เมื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ก็จะส่งมาให้คุรุสภาดำเนินการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา ซึ่งการจัดประสบการณ์การปฏิบัติการสอน 1 ปี ยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และมีอิสระในการจัดทำหลักสูตร เนื่องจากแต่ละสถาบันจะจัดทำหลักสูตรไม่เหมือนกัน ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) คือ ต้องปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 12 หน่วยกิต จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพกับการสอนวิชาเฉพาะ (การฝึกสอน) ที่ประชุมเห็นว่ามหาวิทยาลัยก็ต้องปรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพโดยไม่ใช้วิธีการสังเกต เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในวิชาชีพ เช่น การออกแบบการสอนร่วมกับอาจารย์ในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาที่ทำการฝึกสอนมีประสบการณ์ในความเป็นครู ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากเดิม โดยการเสริมสร้างความเป็นครูให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ผลิตครูจะต้องเปลี่ยนวิธีการ ซึ่งการปลูกฝังความเป็นครูนั้นจะต้องเกิดตั้งแต่เข้าศึกษาในปีที่ 1 2 และ 3 ไม่ใช่เริ่มตั้งแต่ปีที่ฝึกสอนเท่านั้น เพราะทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะต้องผ่านกระบวนการในการสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ