ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “กฎหมายกับการปฏิบัติงาน” ในหัวข้อ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี นายวรกร โอภาสนันท์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยากร เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขธิการคุรุสภา นำความรู้ด้านข้อกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562