ขอเชิญชวนผู้สนใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-280-5780 กลุ่มการพัสดุฯ ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างวันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2562)