ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” (Future Teachers For Future Learners) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ ตลอดจนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีคุณภาพเป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา ตรงกับบริบทและความต้องการ และเพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เป็นพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 1,500 คน

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา เรื่อง “การศึกษาแห่งอนาคต”  การอภิปราย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดชั้นเรียน นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มากกว่า 20 เรื่อง กับไฮไลต์เด็ด ๆ ใน Sub Theme “ทักษะชีวิตเพื่อโลกแห่งอนาคต” “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” “การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลก” “Coding” “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” คลินิกวิจัย และคลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น

          ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง www.ksp.or.th ลงทะเบียนภายในวันที่ 6-13 สิงหาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 1,500 คน สามารถ download เกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร (Workshop) จากคุรุสภาได้ด้วยตนเอง ภายหลังการประชุมแล้ว