ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นแล้ว ตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน