ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นั้น

          ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ คลิ๊ก!!!

          1. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562

               1) ผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 25612 คลิ๊ก!!!
                  เกียรติบัตรผู้ร่วมประชุม-17-18.pdf (1910 downloads)

               2) ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 คลิ๊ก!!!
                  เกียรติบัตรผู้ร่วมประชุมวันที่-17.pdf (3783 downloads)

               3) ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 คลิ๊ก!!!
                  เกียรติบัตรผู้ร่วมประชุม-18.pdf (1063 downloads)

               4) ผู้นำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม คลิ๊ก!!!
                  เกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน-ห.pdf (590 downloads)

          2. การเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

               1) หลักสูตรที่ 1 “วิทยาการคำนวณ ด้วย Microsoft MakeCode” จำนวน 2 รุ่น

                   1.1) รุ่นที่ 1 คลิ๊ก!!! 
                        1.-หลักสูตร-1-วิทยากรการคำนวณ-รุ่น-1.pdf (604 downloads)

                   1.2) รุ่นที่ 2 คลิ๊ก!!!
                        2.-หลักสูตร1-วิทยากรการคำนวณ-รุ่น-2.pdf (425 downloads)

              2) หลักสูตรที่ 2 “Infographic และ Data Visualization ด้วย Microsoft PowerPoint” จำนวน 2 รุ่น

                   2.1) รุ่นที่ 1 คลิ๊ก!!!
                        3.-หลักสูตร-2-infographic-รุ่น-1-1.pdf (260 downloads)

                   2.2) รุ่นที่ 2 คลิ๊ก!!!
                        4.-หลักสูตร-2-infographic-รุ่น-2.pdf (356 downloads)

              3) หลักสูตรที่ 3 “ยกระดับคุณภาพห้องเรียนด้วยกระบวนการ Lesson Study ผ่าน PLC” คลิ๊ก!!!
                  5.-หลักสูตร-3-ยกระดับคุณภาพห้องเรียน-lesson-study.pdf (799 downloads)

              4) หลักสูตรที่ 4 “กระบวนการ PLC วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น: เปิดชั้นเรียน ปลุกพลังคิด” คลิ๊ก!!!
                6.-หลักสูตร-4-กระบวนการ-PLC-วิทยาศาสตร์.pdf (560 downloads)

              5) หลักสูตรที่ 5 “เปิดชั้นเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” คลิ๊ก!!!
                7.-หลักสูตร-5-เปิดชั้นเรียนการสอนคณิตศาสตร์-.pdf (329 downloads)

              6) หลักสูตรที่ 6 “Play FACTO สื่ออุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์ เสริมสร้างทักษะครบ 360 องศา” (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น)คลิ๊ก!!!
                8.-หลักสูตร-6-play-facto.pdf (331 downloads)

              7) หลักสูตรที่ 7 “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในยุคดิจิทัล” คลิ๊ก!!!
                9.-หลักสูตร-7-ครูในยุคดิจิตัล.pdf (971 downloads)

              8) หลักสูตรที่ 8 “กระบวนการ PLC คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น: เปิดชั้นเรียน ปลุกพลังคิด” คลิ๊ก!!!
                10.-หลักสูตร-8-กระบวนการ-PLC-คณิตศาสตร์.pdf (457 downloads)

              9) หลักสูตรที่ 9 วิถีทางสู่ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) คลิ๊ก!!!
                11.-หลักสูตร-9-วิถีทางสู่-PLC.pdf (1170 downloads)

             10) หลักสูตรที่ 10 “Korea Creative STEAM ก้าวของนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักนวัตกรรมแห่งอนาคต” (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น) คลิ๊ก!!!
                12.-หลักสูตร-10-korea-creative-steam.pdf (372 downloads)