เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. รับทราบการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 39,239 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้

          1.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                        จำนวน  35,487  ราย

          1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา          จำนวน    2,851  ราย

          1.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา              จำนวน       401  ราย

          1.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                      จำนวน       500  ราย

  1. รับทราบการอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 32,761 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้

         2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                         จำนวน  27,548  ราย

         2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            จำนวน    4,489  ราย

         2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา               จำนวน        393  ราย

         2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                       จำนวน        331  ราย

  1. รับทราบผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,725 หลักสูตร และการส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของครู ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

     4. ให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

          4.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

          4.2 ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก๒ แบบวิชาชีพครู และแผน ข แบบวิชาชีพครู ของวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

           4.3 ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ของวิทยาลัยนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

           4.4 ปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 สำหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้มีการหารือ เรื่อง แนวทางการทำงานของคุรุสภาในอนาคต โดยเน้นการทำงานที่เชื่อมโยงกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพราะถือว่าเป็นต้นน้ำในการผลิตครู และจะต้องสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับการผลิตและพัฒนาครู ฐานข้อมูลของครู และนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วภายใน 1 ปี นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือ เรื่อง ครูที่ขาดแคลนในสาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะได้วางแผนในอนาคต และการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนต่าง ๆ และงบประมาณที่เหมาะสมที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การทำงานของกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น