คุรุสภาเปิดรับสมัครข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  >> PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน << 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ระดับชั้น: ประถมศึกษาตอนปลาย และ มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้: วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา เทคโนโลยีและการงานอาชีพ
เหมาะสำหรับ: ครูผู้สอน ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ นักการศึกษา
ศาสตร์การสอน: ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

รายละเอียด

แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ  PLC  เกิดขึ้นเพื่อคัดกรองแนวทางปฏิบัติที่มีประโยชน์กับผู้สอนและผู้เรียนโดยแท้จริง โดยมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มปฏิบัติคอยร่วมมือร่วมใจ ให้การสะท้อน และให้มุมมองในการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งช่วงการวางแผนการสอน (Plan) ช่วงการศึกษาชั้นเรียน (Do) และการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (See) เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่เกิดแนวทางที่ชัดเจนต่อการศึกษาชั้นเรียนที่ถูกรวบรวมมาเป็นเทคนิคสำรับครูเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ (Enhancing Literacy Skill in Classroom) ในการแก้ปัญหาผู้เรียนตามสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทของผู้เรียน ท้ายสุดเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่เข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงในชั้นเรียนนั่นเอง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง www.ksp.or.th ลงทะเบียนภายในวันที่ 2-10 มกราคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 65 คนเท่านั้น