ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าคุรุสภาได้การดำเนินการอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาขีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 จำนวนประมาณ 300,000 กว่าราย เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบในเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลต่างๆ” ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา

          สำหรับการจัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิก ขณะนี้คุรุสภากำลังเร่งดำเนินการจัดพิมพ์ และสามารถจัดส่งให้กับสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และตกแต่งรูปภาพสำหรับพิมพ์บัตรสมาชิกให้มีความสวยงาม