ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับรู้และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ         

                   สำหรับในปี 2563 นี้ มีบุคคลและนิติบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย ดังนี้                              1. พระราชมงคลวิสุทธิ์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)

                          2. พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)

                          3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

                          4. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

                          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์

                          6. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ

                          7. ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ

                          8. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย