เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา  เนื่องในโอกาสวันครู พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  กำหนดแก่นสาระ (Theme) ว่า โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม  

         โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู .. 2563 คือ ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนาและ มอบสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 .. 2563 สามารถรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) หลังการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู และทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) เวลา 09.10 น.

          กิจกรรมงานวันครูเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า  โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และ ดร.โสภณ กมล  ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

          จากนั้น พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563   ณ หอประชุมคุรุสภา ดังนี้  สักการะปฐมบูรพาจารย์  พิธีคารวะครูอาวุโส เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและ    น้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยคารวะครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรีสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่  ครูวีระ  เดชพันธ์  พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ท่าน 1 นิติบุคคล  รางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2562 จำนวน 9 คน และกล่าวคำปราศรัย

          นากยกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย เพื่อให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “การศึกษา” จึงเป็นหัวใจของชาติในการพัฒนาคน  ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางสังคมโลก ดังนั้น “ครู” จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้นำการเรียนรู้ กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน สร้างผู้เรียนให้เป็นนักคิดและนักพัฒนา เป็นผู้เติมเต็มความรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต และจุดประกายให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น แก้ไขป้ญหาได้ มีหลักคิดที่ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพ  บทบาทของครูยุคใหม่ คือการทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น ครูจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และชี้แนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง  สังคมปัจจุบันมีความคาดหวังในความเป็น “ครู” ไว้สูงมาก ดังนั้น บทบาทหน้าที่สำคัญของครู คือ 1)  การศึกษาวิจัยและค้นคว้า เพื่อแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2)  การจัดการเรียนการสอน ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของศิษย์  3)  การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรม ครูต้องสั่งสอนสิ่งที่ดีที่ควรกระทำ และสิ่งที่ไม่ดีให้ละการกระทำ  และ  4)  การให้คำปรึกษา เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนในการศึกษา และพัฒนาการด้านต่าง ๆ

          และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานวันครูขึ้น โดยเห็นถึงความสำคัญของ “ครู” ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดมา ครูต้องเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แต่บทบาทที่สำคัญยิ่งคือการอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน ครูจะต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนของควบคู่กันไปกับการเรียนรู้ต่าง ๆ หากครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านไอทีควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมได้นั้น ก็จะถือว่าประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          ช่วงบ่าย มีการปาฐกถาหม่อมหล่วงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 3  เรื่อง “ความฉลาดรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครู”  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์  และการเสวนา เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  จากนั้น มีพิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้แก่ นางสาวชมภร  กมลสุทธิ  และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ รวม 3 หน่วยงาน จำนวน 453 คน ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว  รางวัลคุรุสภา “ระดับดี” รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  รางวัลหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม  รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา  รางวัลประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น) รางวัลครูดีในดวงใจ และรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

           ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การเสวนาพิเศษ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และการจัดนิทรรศการงานวันครู ”  โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1  โลกก้าวไกล ประกอบด้วย 6 ความฉลาดรู้ เพื่อเท่าทันโลก โซนที่ 2 ครูไทยก้าวทัน ประกอบด้วย ภาพรวมของ PLC และ E-PLC  TSIP ระบบกูเกิลตามระบบการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน  โซนที่ 3  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ประกอบด้วย ผลงานนักเรียนที่มีทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่โดดเด่น และ โซนที่ 4  ยกย่องผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร (นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา) ในบริเวณงานนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้

          สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563และส่วนภูมิภาค สถานที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด  โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่านทาง youtube channel : tblsuandusit ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และ Facebook แฟนเพจคุรุสภา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีล่ามภาษามือด้วย

          ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู  ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2563  ร่วมดาว์นโหลดสติกเกอร์ไลน์  “Thai Teacher 63” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  รวมถึงร่วมส่งบัตร   อวยพรออนไลน์  สามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th