วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา ในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 คุรุสภาจัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2562 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

          กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ  ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม  นายประเสริฐ  แสงโป ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางพรพิไล เดชภักดี  ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง  สพป.สตูล จังหวัดสตูล และนางสาวพิชญา  ปรมาเวศ  นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดำเนินรายการโดย คุณอภิญญา บุญยะประณัย

          ช่วงบ่าย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2562 จำนวน 1,047 คน

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ครูไทยก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  บทบาทใหม่ของครูในโลกดิจิทัลนั้น ครูจะเปลี่ยนเป็นโค้ชหรือผู้อำนวยการเรียนรู้ให้กับศิษย์  ต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และดึงศักยภาพของศิษย์แต่ละคนออกมาให้ได้ ถือเป็นความท้าทายของครูในโลกดิจิทัลนี้ สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป คือ ครูต้องมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่ ที่สำคัญคือครูต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็น เพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะในการดำเนินชีวิต  

          สิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงเพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน มีดังนี้ ประเด็นแรก ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้ได้ คือ จากคำขวัญวันครู พ.ศ. 2563 ของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ว่า “ครูดี รักศิษย์ คิดพัฒนา”  กล่าวได้ว่า  ปัจจัยตั้งต้นของคุณภาพการศึกษาคือ  “ครู”  การที่จะมีลูกศิษย์ที่ดีสักคน แน่นอนย่อมต้องมาจากการที่มีครูดี ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสิ่งที่สำคัญมาก คือ ครูจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะมีความรู้ความสามารถในการเป็นโค้ชให้กับศิษย์  ประเด็นที่สอง การจัดงานวันครูปีนี้ คุรุสภาได้กำหนดหัวข้องานไว้ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” จากหัวข้อนี้ พวกเราทุกคนในที่นี้ต่างรับรู้กันโดยทั่วไปแล้วว่า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงทศวรรษนี้ ได้มาถึงจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมถึงการปฏิบัติงานในแต่ละสายอาชีพ วิชาชีพครูก็เช่นกัน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับการศึกษาในยุคดิจิทัล ต้องเรียนรู้ ต้องเข้าใจ ที่สำคัญต้องก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป ครูคือผู้ปั้น สรรสร้างศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณภา เพราะ AI ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยครู แต่ AI แทนครูไม่ได้ ขอยกพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3  ความตอนหนึ่งว่า “No technology can replace teachers” ไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ สามารถมาแทนที่ครูได้

          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การเสวนาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และการจัดนิทรรศการงานวันครู ”  โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1  โลกก้าวไกล ประกอบด้วย 6 ความฉลาดรู้ เพื่อเท่าทันโลก โซนที่ 2 ครูไทยก้าวทัน ประกอบด้วย ภาพรวมของ PLC และ E-PLC  TSIP ระบบกูเกิลตามระบบการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน  โซนที่ 3  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ประกอบด้วย ผลงานนักเรียนที่มีทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่โดดเด่น และ โซนที่ 4  ยกย่องผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร (นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา) ในบริเวณงานนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้

          กิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563และส่วนภูมิภาค สถานที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู  ผ่านทาง youtube channel : tblsuandusit ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และ Facebook แฟนเพจคุรุสภา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีล่ามภาษามือด้วย

          ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู  ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2563  ร่วมดาว์นโหลดสติกเกอร์ไลน์  “Thai Teacher 63” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์