ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย  ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเปิดให้มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทความต้องการอย่างแท้จริง ยกระดับสมรรถนะการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพแบบมืออาชีพ ที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาคเอกชนและหน่วยงานทางการศึกษา กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

          โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริม สนับสนุนฯ จำนวน 4 เครือข่าย ด้วยกัน คือ 1) เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา  2) เครือข่ายระดับแกนนำ  3) เครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษา (TSIP) และ  4) เครือข่ายระดับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ โดยเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะพิจารณาให้แก่เครือข่ายฯ ที่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นที่กำหนด อย่างน้อย 1 ประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้หนังสือ  4) วินัย 5) คุณธรรมจริยธรรม 6) วิทยาการคำนวณ  7) การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้  8) เศรษฐกิจพอเพียง และ 9) ศาสตร์พระราชา  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้รับการส่งเสริม สนับสนุนฯ ตามที่คุรุสภากำหนด

          เกณฑ์การพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุนฯ จะพิจารณาสนับสนุนแก่เครือข่ายที่สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงการได้ครบถ้วน และสมบูรณ์มากที่สุด จะต้องเลือกเป้าหมายการพัฒนาสอดคล้องกับประเด็นที่กำหนด แนวคิดการนำเสนอของหลักการและเหตุผลชัดเจน มีการศึกษามาล่วงหน้า มีข้อมูลหรือสถิติที่อ้างได้ ตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์มีความชัดเจนปฏิบัติได้ ระบุสิ่งที่จะพัฒนาในตัวนักเรียนได้อย่างชัดเจน แผนการขับเคลื่อน ระบุวัน เดือน ปี ที่เป็นแผนเป้าหมาย ระบุครบถ้วนทุกกิจกรรม และอยู่ในกรอบเวลาการดำเนินการที่เป็นไปได้ครบ 3 วงรอบ ระยะเวลาการดำเนินโครงการต้องรายงานให้แก่คุรุสภาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ระบุรายชื่อสมากชิกที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายไปเพื่อกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสมเหตุสมผล เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบมีความชัดเจน และมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่จะสะท้อนออกมาเป็นกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเงื่อนไขในการส่งเสริม สนับสนุนฯ จำนวน 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขการเสนอโครงการ และเงื่อนไขการดำเนินกิจกรรม

          การพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ประกอบด้วย เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา อุดหนุนเครือข่ายฯ ละไม่เกินจำนวน 200,000 บาท ระดับแกนนำ ไม่เกินจำนวน 300,000 บาท   ระดับเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษา (TSIP)  ไม่เกินจำนวน 300,000 บาท  และระดับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ ไม่มีการสนับสนุนในรูปของงบประมาณแต่สนับสนุนในลักษณะของการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการ (In Kind Support) ทั้งนี้ การจัดสรรจำนวนเงิน อาจไม่จัดสรรตามจำนวนที่ขอรับการสนับสนุนฯ เต็มจำนวน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมและแผนกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายฯ แบ่งจ่ายเงินเป็น 2 งวด ๆ ละ ร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการอุดหนุนฯ

          ผู้ที่สนใจเสนอโครงการฯ สามารถส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ bit.ly/plc63ksp1 โดยจะต้องมีอีเมลของ Google เช่น gmail หรือ G-Suite for Education ลงชื่อเข้าใช้อีเมลทุกครั้งก่อน เริ่มบันทึกข้อมูล และกดลิงค์กรอกข้อมูลเสนอโครงการ PLC เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ประจำปี 2563 แยกตามภูมิภาคที่ตั้งหน่วยงาน ดังนี้

          กรุงเทพมหานครและภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรี อยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง) ให้เข้าที่ลิงค์ bit.ly/plc63ksp11

          ภาคตะวันออก (จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว) ให้เข้าที่ลิงค์ bit.ly/plc63ksp12

        ภาคเหนือ (กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี) ให้เข้าที่ลิงค์ bit.ly/plc63ksp13

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี) ให้เข้าที่ลิงค์ bit.ly/plc63ksp14

        ภาคใต้ (กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี) ให้เข้าที่ลิงค์ bit.ly/plc63ksp15

        หมดเขตส่งโครงการผ่านระบบ ภายในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กรณีหากส่งเกินระยะเวลากำหนด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณา

        ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์ 0 2282 3157 และ 0 2280 6366 

ดาวน์โหลดไฟล์ WORD แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา