ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 ซึ่งหมดเขตเสนอโครงการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

          บัดนี้ มีเครือข่ายที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 379 เครือข่าย จำแนกเครือข่ายตามภูมิภาค ดังนี้ เครือข่ายกรุงเทพฯ และภาคกลาง จำนวน 38 เครือข่าย  ภาคตะวันออก จำนวน 25 เครือข่าย ภาคเหนือ จำนวน 94 เครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 155 เครือข่าย และภาคใต้ จำนวน 67 เครือข่าย โดยสามารถจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายการสนับสนุน ดังนี้ หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 322 เครือข่าย เครือข่ายระดับแกนนำ จำนวน 13 เครือข่าย เครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษา (TSIP) จำนวน 23 เครือข่าย และเครือข่ายระดับโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ  จำนวน 21 เครือข่าย

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอประกาศรายชื่อเครือข่ายที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 จำนวน 379 เครือข่าย และขอให้เครือข่ายตรวจสอบรายชื่อได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 กรณีข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนสามารถติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวชริณรษา โชควรรราอมร  โทร. 08 8554 1463 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีข้อแก้ไข