ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงการเตรียมการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดจัดการทดสอบในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรกว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ทำการสำรวจรายชื่อผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)  เพื่อเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถบันทึกข้อมูลของตนเองลงในแบบบันทึกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/KCNq2mo6SaPefiDk9 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

          ทั้งนี้ คุรุสภาจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการเตรียมการจัดการทดสอบและตรวจสอบสิทธิของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ในปี พ.ศ. 2563  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว อาจต้องจัดให้เข้าทดสอบฯ ครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2564

          สำหรับรายวิชาที่จัดสอบ มีจำนวน 5 วิชา ได้แก่

          1) วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย  (1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และ (3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

          2) วิชาชีพครู 

          3) วิชาเอก

          ตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบการออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 5 วิชาดังกล่าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 0048 ในวันและเวลาราชการ

สแกน QR Code เพื่อเข้าหน้าเว็บกรอกข้อมูลออนไลน์ 
แบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

ประมวลประเด็นคำถาม และคำตอบ เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรที่คุรุสภารับรองที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสอบและตรวจสอบสิทธิของผู้สมัครสอบ ปี พ.ศ. 2563  ดังนี้