เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้