ดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเลื่อนการประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2563 จากภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

          ทั้งนี้ คุรุสภาจะประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  เพจครูดี 360 องศา  และเพจคุรุสภา

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th