คุรุสภาแก้ไขประกาศการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓

          ดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอแก้ไขประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แก้ไขประกาศการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

          ๑. การประกาศผลการคัดสรรผลงาน “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับภูมิภาค”  จาก “ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓” เป็น “ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓”

          ๒. การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย “ระดับประเทศ” จาก “นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓” เป็น “นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด”