ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) และ Facebook Live จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คุรุสภาได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแกนนำด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุคุณธรรมเป็นวิทยากร “คุรุคุณธรรม” จำนวน 4 รุ่น การจัดหลักสูตรผู้นำจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ตามหลักสูตร 1 วัน) ให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา การผลิตสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในรูปแบบคลิปวีดิโอและภาพยนตร์สั้น หลักสูตรอบรมเพื่อครูไทย ของบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ผลิตและจัดทำบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ (Campaign) ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ และคนในสังคม

          สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) คุรุสภาได้ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าสู่วิชาชีพครู ได้แก่ นิสิต นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ให้ได้รับการพัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยนำประเด็นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมาบูรณาการร่วมกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของคนในวงวิชาชีพ ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา

          ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน E-PLC ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างคุรุสภากับสถาบันผลิตครู จำนวน 33 แห่ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีการวิจัย กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน E-PLC มีรองศาสตราจารย์มนตรี แย้มกสิกร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีการติดตามและประเมินผลฯ ใน 5 มิติ ประกอบด้วย บริบทและปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลกระทบจากกิจกรรม
และความคุ้มค่าของกิจกรรม

          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ในการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือในมิติด้านวิชาการ ประกอบด้วย การจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ TrainFlix สำหรับเรียนบทเรียนออนไลน์ และการจัดทำระบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีสถาบันอุดมศึกษา
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 แห่ง

          สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนจะได้รับการชี้แจงโดย นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และวิธีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงาน E-PLC โดย นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้จัดการ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

          ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Live : E-PLCKhurusapha และ เฟสบุ๊ค เพจคุรุสภา และเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th