ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้ประกาศ เรื่อง มาตรการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยคุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้สามารถดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทได้อย่างต่อเนื่อง

          ปัจจุบันพบว่า ยังมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และแบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดมาด้วย ดังนั้น เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารและเงินสด จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นขอรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          นอกจากนี้ สามารถพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

          สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถติดต่อผ่านทาง Call center  02 304 9899 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สมาชิกสังกัดทางหน้าเว็บไซต์คุรุสภา หัวข้อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์