ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภา โดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยถ่ายภาพครูอาวุโสซึ่งเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวนประมาณ 5,000 คน สำหรับวันเวลาในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล หรือ ร้านถ่ายภาพที่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ และต้องมีกิจการร้านถ่ายภาพของตัวเอง โดยจดทะเบียนประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 2) ต้องมีห้องแล็บเป็นของตนเอง และสามารถตรวจดูห้องแล็บได้ และ 3) ต้องมีผลงานในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานในสำนักพระราชวัง หรือมีผลงานที่ดี ในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย หรือร้องเรียน โดยมีเอกสารหรือใบรับรองแสดงถึงผลงานที่เคยทำมาแล้วในรอบ 3 ปี
          กำหนดให้ยื่นใบเสนอราคาและหลักฐานการเสนอราคา ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ต่อผู้อำนวยการกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ ณ กลุ่มยกย่องและ ผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมใบเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุชนิด รุ่น และเลนส์ของกล้อง พร้อมกระดาษที่ใช้อัดภาพถ่าย ต้องระบุราคาของภาพถ่ายพร้อมกรอบแต่ละขนาดให้ชัดเจน ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดเป็นราคาอัตราค่าถ่ายภาพ จนกว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุดตามสัญญา
          กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันอังคารที่ 4 และวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในกรณีที่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา น้อยกว่า 3 ราย คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเปิดซอง หรืออาจจะยกเลิกการเปิดซองเสนอราคาร้านถ่ายภาพก็ได้
          สามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ โทรศัพท์ 0 2280 4333