อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและการช่วยเหลือทางการเงิน พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มติคณะกรรมการ มูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จึงขอประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจาปี 2561 เพิ่มเติม ซึ่งมีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้