สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เพื่อเป็นสารสนเทศสำคัญที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมถึงการส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพในโอกาสต่อไป    

        ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ จากคุรุสภา สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://bit.ly/kspawardteachersurvey2020  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

          สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ได้ที่

               รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3fqDdZ4

               รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/30ofl3Y

              รางวัลคุรุสภา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3ka2hHm

              รางวัลคุรุสดุดี ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://bit.ly/3i3wHsO

               รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/2Pp2uZ2

                                                                               

                                                                          แบบสำรวจความก้าวหน้าฯ