ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามกระบวนการ ของคุรุสภา ซึ่งไม่ได้เป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของคุรุสภา สามารถเสนอขอความร่วมมือฯ ตามแนวปฏิบัตินี้

 

ดาวน์โหลดแบบขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community: PLC)

 

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพ

แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)