ครูชาวต่างประเทศ ที่จะขอขึ้นทะเบียน – ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีวีซ่า NON-B หมดอายุ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถใช้วีซ่าต่อได้จนถึง 26 กันยายน 2563 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ)

Announcement

          Foreign teachers whose NON – B VISA expired and need to apply or renew for a teaching license/permit, will be allowed to submit application until 26 September 2020.