ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน 9 คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ครู จำนวน 2 คน และผู้เคยเป็นครู จำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวน 3 คน  2) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 2 คน  3) ผู้บริหารการศึกษา และ   ผู้เคยเป็นผู้บริหารการศึกษา ประเภทละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 2 คน  และ 4) บุคลากรทางการศึกษาอื่น และผู้เคยเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประเภทละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 2 คน

   คุณสมบัติผู้รับการคัดเลือก มีดังนี้ 1) เป็นสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญ และ 2) เป็นหรือเคยเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู ด้านวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และด้านวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ด้านใดด้านหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1) เคยมีประวัติกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดวินัย และ 2) เป็นอนุกรรมการสืบสวนหรืออนุกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549 ในเรื่องเดียวกันหรือในคราวเดียวกัน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาจาก 1) คุณวุฒิทางการศึกษา 2) ประสบการณ์ทำงานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผลงานด้านวิชาการ หรือรางวัลที่ได้รับอันเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ และ 3) ไม่เป็นผู้มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทิลแล้วก็ตาม หรือถูกดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งจะพิจารณาบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ประวัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจสามารถขอรับและส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ กลุ่มกฎหมาย ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 ระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2563 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่ได้รับคะแนนในลำดับต่อไปของแต่ละประเภท ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th ทั้งนี้ ให้บัญชีมีผลเท่ากับระยะเวลาตามวาระของคณะกรรมการคุรุสภา

                สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์ 0 2280 0046 และ 0 2280 1727  โทรสาร 0 2280 1727 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ