คำชี้แจง

  1. แบบบันทึกข้อมูลนี้จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  2. แบบบันทึกข้อมูลนี้ ใช้เพื่อประกอบการสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 17 วรรค 3 และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนให้ครบ 1 ปี 
  3. ขอให้ผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามความจริง
  4. การบันทึกและส่งข้อมูลนี้ ถือว่าผู้กรอกข้อมูลได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดตามกฎหมาย
  5. โปรดกรอกข้อมูลผ่านแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewc7PK0u0UeePFFEOqD3Cm5GJLaYf7CG8aPHKYROzvWTklhQ/viewform
  6. โปรดกรอกและส่งข้อมูล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

 

QR Code แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา