ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการถ่ายทอดสดผ่านทาง TBL SuanDusit ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Fanpage Facebook สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมประชุมในครั้งนี้

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู หลักเกณฑ์การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร และการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพระหว่างคุรุสภากับสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย ช่วงเช้า เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการผลิต การคัดกรอง และการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพครู 2) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 3) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และช่วงบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม ในหัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ระหว่างสถาบันผลิตครู และคุรุสภา

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า คุรุสภาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและออกข้อบังคับ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภาที่เกี่ยวข้อง หลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ระหว่างคุรุสภากับสถาบันอุดมศึกษา การจัดประชุมในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้กับบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม