กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และขอเชิญตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทาง https://forms.gle/vd1i6ngozNX1YQ3TA

แบบสอบถามความคิดเห็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ