ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา บนเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจของคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial และ Khurusapha YouTube Channel https://www.youtube.com/c/khurusapha เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาต่อไป ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/kspethicsmedia2020 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา