ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรม “คารวะผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต”  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และรวมถึงประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิตให้แก่ศิษย์ และเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ และคนในสังคม ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 กรกรฎาคม – 10 กันยายน 2563 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,907 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 2,219 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 82 คน ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน  3 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน นิสิต นักศึกษา จำนวน 162 คน นักเรียน จำนวน 415 คน และประชาชนทั่วไป จำนวน 24 คน แบ่งผลงานออกเป็น ภาพถ่าย จำนวน 2,799 ชิ้น และคลิปวิดีโอ จำนวน 108 ชิ้น

ขอให้ผู้ส่งผลงานตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทาง e-mail: promoteethics@ksp.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต” ครั้งที่ 2